17. அகநானூறு பாடல் – 203

அகநானூறு 203, கபிலர்    [...]